ขนาดตัวอักษร |    
พบ 440 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 ระหว่างปี 2559-2561
6 มิถุนายน 2563  
pdf
สถิติการออกใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561
6 มิถุนายน 2563  
pdf
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หมายเหตุ : สถิติการจดทะเบียนมัคคุเทศก์ ณ วันที่ 18 มี.ค. 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
Executive Opinion Survey : International experience of senior manager is generally significant.
21 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ปรับปรุง : 14/05/2019 ผู้จัดการข้อมูล : กลุ่มสารสนเทศเชิงพื้นที่ โทรศัพท์ : 02-141-7403
23 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) วันที่ปรับปรุง : 16/05/2019 http://service.nic.go.th/
25 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ปรับปรุง : 16/10/2018
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ปรับปรุง : 04/10/2018
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019 http://service.nic.go.th/
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ปรับปรุง : 05/03/2019
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หมายเหตุ : ปี 2559-2560 ไม่มีข้อมูล
22 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
จำนวนแหล่งท่องเที่ยว
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv
ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมายเหตุ : ข้อมูลเป็นจำนวนสถานบริการที่่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจสปา...
28 กุมภาพันธ์ 2563  
csv