ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
facebook   twiter

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการพัฒนาความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศของหน่วยงาน อาทิ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคการศึกษา และหน่วยงานประเภทอื่น ๆ เพื่อประกอบการประเมิน Global Cybersecurity Index(GC) หรือดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสหภาพโทรคมนาคม ระหว่างประเทศ InternationalTelecommunication Union : ITU และเพื่อผลักดันกลยุทธ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการยกระดับขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงาน โดยการดำเนินการคัดเลือกหน่วยงานที่มีการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็น และได้รับใบประกาศนียบัตรและใบประกาศเกียรติคุณ

Data source cannot be displayed.
ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 21e85ae0-8bfb-49f1-bb04-ef4b405cf845
คำสำคัญ Cyber NCSA การปฎิบัติ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย กิจกรรม ประกาศ ผลการประเมิน มาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน ไซเบอร์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 16 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 16 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศผลการประเมินหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ขั้นต้นที่จำเป็นกิจกรรม NCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
อีเมลผู้ติดต่อ itservice@ncsa.or.th
วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานเอกชน
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล บุคคล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://drive.ncsa.or.th/s/TgtgXrkbTnn9CYK
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-12-22
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-12-22
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คำชี้แจง : มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx
คำชี้แจง : มอก. 685 เล่ม 1-2562 ของเล่น: เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด (วันที่มีผลบังคับใช้ 21 ก.ย. 65) ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 พฤษภาคม 2567  
csv xlsx