สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้มีระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
ข่าวสารภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
csv
เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อมั่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
pdf
รายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 พฤษภาคม 2567  
url xlsx csv
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติประกาศกำหนดลักษณะ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดหลักเกณฑ์ ลักษณะหน่วยงานที่มีภารกิจหรือให้บริการเป็นหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการมอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
เพื่อจัดให้มีประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ อันเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำในการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มี การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงาน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมNCSA Cyber Hygeine Cetificates 2022...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
การกำหนดระดับความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 เมษายน 2567  
pdf
ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เรื่อง ลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์ มาตรการป้องกัน รับมือ ประเมิน ปราบปราม และระงับภัยคุกคามทางไชเบอร์แต่ละระดับ พ.ศ. ๒๕๖๔...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2566  
pdf
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2566  
pdf url
โดยที่พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ประกาศกาหนดรายละเอียดของลักษณะภัยคุกคามทางไซเบอร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 16 มิถุนายน 2566  
pdf url
ประกาศแจ้งการใช้นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐) เพื่อเป็นแผนแม่บทในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url
ปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ศปช.) พบการโจมตีเว็บไซต์ (Hacked...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf url