ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลชื่อเรื่องที่สามารถให้บริการได้
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
facebook   twiter

ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชื่อเรื่องที่สามารถให้บริการได้
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล ee1ae80c-5e42-4f69-9784-2b48168a1a65
คำสำคัญ กฎหมาย มติ ครม. มติคณะรัฐมนตรี ราชกิจจานุเบกษา
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประกาศและระเบียบ
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารงานสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ dia@soc.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อการให้บริการประชาชน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
อื่น ๆ ระบุ... ตามรอบการจัดทำข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ประกาศ สลค. เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของ สลค. ลงวันที่ 13 ก.ค. 2552
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
URL ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER2/DRAWER033/GENERAL/DATA0000/00000014.PDF
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 มกราคม 2565  
url pdf
รายละเอียดของเกณฑ์อยู่ในคู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
Dashboard การวิเคราะห์ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านกฎหมายภารกิจกองทุนยุติธรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 มกราคม 2565  
pdf url