ขนาดตัวอักษร |    
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หน่วยงานระดับกรม
พบ 24 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางโทรศัพท์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv json
ฐานข้อมูลผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ บนเว็บไซต์ทะเบียนฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url json pdf
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทาง Facebook ศูนย์บริการข้อมูลมติ ครม.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv json
ผังเว็บไซต์ สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ฐานข้อมูลมติ ครม. (บนเว็บไซต์ สลค.)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url json pdf
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่ไม่ต้องเปิดเผย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สลค.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url csv json
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางอีเมล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv json
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลฐานันดร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่ไม่ต้องเปิดเผย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf csv json
ฐานข้อมูลราชกิจจานุเบกษา (บนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url json pdf
ข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (decor.soc.go.th)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
json xlsx