องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย - องค์กร - Open Government Data of Thailand
14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
รายการเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส (24 )

รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ออกอากาศทางสถานีช่องไทยพีบีเอส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
xlsx html csv
รายการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส (15 )

รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่ออกอากาศทางสถานีช่องไทยพีบีเอส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
xlsx html csv
รายการเกี่ยวกับสิ่งดีๆ เมืองและภูมิภาค ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส (19 )

รายการเกี่ยวกับสิ่งดีๆ เมืองและภูมิภาค ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส พ.ศ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
csv html xlsx
รายการหมวดเศรษฐกิจ ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส (8 )

รายการโทรทัศน์หมวดเศรษฐกิจ ที่ออกอากาศทางสถานีช่องไทยพีบีเอส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
xlsx html csv
รายการหมวดร้องเรียนปัญหา เมืองและภูมิภาค ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส (6 )

รายการหมวดร้องเรียน ปัญหา เมืองและภูมิภาค ที่ออกอากาศทางไทยพีบีเอส พ.ศ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
xlsx html csv
รายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ออกอากาศทางสถานีช่องไทยพีบีเอส (13 )

รายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ออกอากาศทางสถานีช่องไทยพีบีเอส

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2567
xlsx html csv
แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อการติดตามข่าวของคนแต่ละช่วงวัย รอบแรกปี 2562 (5,416 )

วิจัยเชิงปริมาณเรื่องพฤติกรรมการใช้สื่อ 2000 ตัวอย่าง ของประชากรกลุ่ม Gen Z ถึงกลุ่ม Baby Boomers กระจายตัวครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สถิติทางการ
xlsx docx
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของ ส.ส.ท.และช่องทางที่รับรู้ข่าวสาร ปี 2561-2563 (314 )

ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ ส.ส.ท. โดยการลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ (https://data.thaipbs.or.th/event/) และช่องทางที่รับรู้ข่าวสาร ปี 2561-2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
api xlsx
จำนวนองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 จำแนกตามจังหวัด (570 )

ข้อมูลจากทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ปี 2562 แบ่งตามจังหวัดของประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
xlsx
ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมฯ ปี 2562 (1,134 )

ทะเบียนรายชื่อองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกิจกรรมกับสภาผู้ชมผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส แบ่งตามภูมิภาคของประเทศไทย ปี 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
สังคมและสวัสดิการ
xlsx
งบการเงินย้อนหลัง 10 ปี (2552-2562) (7,361 )

งบการเงินย้อนหลังของ Thai PBS 10 ปี (2552-2562) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนที่ 2 งบรายได้และค่าใช้จ่าย และส่วนที่ 3 งบกระแสเงินสด...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
xlsx url
ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุ AD, CC, ล่ามภาษามือ (1,315 )

ผังรายการ Thai PBS เดือนกรกฎาคม 2563 ระบุรายการซึ่งให้บริการเสียงบรรยายภาพ (AD) ,คำบรรยายแทนเสียง (CC) ล่ามภาษามือ (SL) โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์...

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
xlsx pdf jpeg
สำรวจเสียงเยาวชนกับสุขภาวะทางเพศ ปี 2562 (2,100 )

ความคิดเห็นเยาวชนอายุ 10 -25 ปี เรื่องสุขภาวะทางเพศโดยความร่วมมือของ สภาเด็กและเยาวชน UNFPA และไทยพีบีเอส เมื่อปี 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
การศึกษา สังคมและสวัสดิการ
csv xlsx
ฐานข้อมูลที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (730 )

ฐานข้อมูลที่ตั้งและคุณลักษณะทางเทคนิคของสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล 168 สถานี

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
xlsx