ขนาดตัวอักษร |    
กรมหม่อนไหม
หน่วยงานระดับกรม
พบ 73 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานที่ผลิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
csv
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน (GI) จากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลสรุปผลการจัดค่ายเยาวชนหม่อนไหม ปีงบประมาณ 2651-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา และลักษณะประจำพันธุ์ไม้ย้อมสี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
ข้อมูลนี้แสดงแผนการติดตามโครงการในพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลแผนการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงสรุปรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลแสดงผลกระบวนการ/ขั้นตอยในการเบิกจ่ายเงิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลร้านค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) จากกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลแสดงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ของกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url
ข้อมูลแสดงผลการวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลแสดงผลกระบวนการ/ขั้นตอยในการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์หม่อนที่ดำเนินการอนุรักษ์ไว้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
ข้อมูลนี้แสดงชื่อผู้ประกอบการ/ ร้านค้าหม่อนไหม ข้อมูลร้านค้า สินค้าภายในร้าน รางวัลที่ได้รับ และข้อมูลติดต่อ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลนี้แสดงสรุปรายงานผลการประเมินโครงการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลแสดงผลกระบวนการ/ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงสรุปผลการพิจารณาและตัดสินให้การรับรองผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานจำแนกตามชนิด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
url