กรมหม่อนไหม - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมหม่อนไหม
หน่วยงานระดับกรม
พบ 116 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
กรอบงานวิจัยที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน สำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2565 ตามแบบติดตาม ปค.5
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมหม่อนไหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ข้อมูลแสดงผลกระบวนการ/ขั้นตอยในการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
ผลงานวิจัยที่นำเสนอในประชุมวิชาการหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
โครงการวิจัยที่ได้รับการกลั่นกรองจากคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยแล้ว เพื่อที่จะของบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
ข้อมูลนี้แสดงประวัติ ผลงาน และความสำเร็จของเกษตรกรดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 2 จังหวัดอุดรธานี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ของกรมหม่อนไหม ประจำปี พ.ศ. 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (ม.44) ตั้งปต่ประงบประมาณ พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณแล้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
csv
กรมหม่อนไหมจัดทำแผนดำเนินดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กร และสามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
สิทธิประโยชน์ว่าด้วยการลาของข้าราชการในรูปแบบต่างๆ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2566  
pdf
รายชื่อคู่ค้าของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
xlsx
ประวัติหน่วยงาน วิสัยทัศน์ ภารกิจองค์กร ข้อมูลศูนย์เครือข่าย โครงสร้างผู้บริหาร โครงสร้างบุคลากร ภาพรวมการดำเนินงานบูรณาการภายใต้กรมหม่อนไหม การดำเนินงานโครงการภายใต้กรมหม่อนไหม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
แบบรายงานราคาเส้นไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 3
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
xls
ข้อมูลนี้แสดงผลการดำเนินงานผลิตและบริการพันธุ์หม่อนไหมและรูปภาพประกอบ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
pdf
ข้อมูลนี้แสดงชื่อหน่วยงาน จำนวนหม่อนชำถุง ข้อมูลนี้แสดงชื่อหน่วยงาน ชื่อพันธุ์หม่อนไหม จำนวนหม่อนชำถุง จำนวนกิ่งชำหม่อน จำนวนท่อนพันธุ์หม่อน จำนวนไข่ไหมจำนวนกิ่งชำหม่อน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 เมษายน 2566  
xlsx csv url
รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มกราคม 2566  
csv