Text Size | A   A   A
กรมหม่อนไหม
หน่วยงานระดับกรม
12 datasets found
Order by :
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา และลักษณะประจำพันธุ์ไม้ย้อมสี
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกศาสตร์ สันฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์หม่อนที่ดำเนินการอนุรักษ์ไว้
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลพันธุ์หม่อน-พันธุ์ไหมที่ดำเนินการอนุรักษ์
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลนี้แสดงข้อมูลจำนวนใบรับรองตรานกยูงพระราชทานจำแนกตามชนิด วันที่ออก วันหมดอายุ และวันที่ให้การรับรองครั้งแรก
Last update dataset : March 10, 2022  
csv
รายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสี ในโครงการศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี ที่ศูนย์หม่อนไหมฯ จำนวน 19 แห่ง รับผิดชอบ ได้แก่ ศมม.แพร่ น่าน ตาก เชียงใหม่ เลย หนองคาย สกลนคร ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด...
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะสันฐานวิทยา ลักษณะประจำพันธุ์ไหม
Last update dataset : March 10, 2022  
ข้อมูลรายชื่อพันธุ์ไม้ย้อมสีที่ศูนย์หม่อนไหมฯ ดำเนินการอนุรักษ์
Last update dataset : March 10, 2022  
ราคาเส้นไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมทั่วประเทศไทย ประกอบด้วย ที่ตั้ง และเบอร์โทรติดต่อ
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ราคาเส้นไหมประจำเดือน แบ่งเป็น ราคาเส้นไหมพื้นบ้านและราคาเส้นไหมอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx