Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายละเอียดการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการประเมินผล
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ข้อมูลนี้แสดงรายะเอียด การเสนอโครงการที่จะดำเนินการประเมินผล

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายละเอียดการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการประเมินผล
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f7af4a1d-cdb3-4785-b926-48787c159b04
Tags กิจกรรม ประเมิน ผล โครงการ
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date June 21, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองแผนงาน
Contact Email qsis_plan@qsds.go.th
Objective อื่นๆ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source รายละเอียดการประเมินผลกิจกรรม/โครงการ
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บุคคล
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลหลักสูตร/กิจกรรมในการเรียนรู้ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนในภาคบรรยายและชมฐานเรียนรู้ ภาคปฏิบัติ ศึกษาดูงาน
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
แผนงาน/โครงการวิจัยตามแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของ สวพส. ภายใต้แผนการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ระยะ 8 ปี (พ.ศ. 2563-2570
Last update dataset : June 28, 2022  
csv
รายละเอียดกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ
Last update dataset : June 28, 2022  
xlsx