สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 36 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายการแปลงเกษตรที่ได้การรับรองมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เช่น Codex, IPPC, OIE, ASEAN, APPPC...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการฯ ที่อยู่ ขอบข่ายความสามารถ ห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2567  
csv
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๓
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ฐานข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลร้านอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลตามสอบแหล่งที่มา เป็นวัตถุดิบ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
การพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 )
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจาก มกอช.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
api
ข้อมูลการใช้และการแสดงเครื่องหมาย Q ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยแบ่งตามประเภทผู้ประกอบการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ธันวาคม 2566  
csv
ข้อมูลเฝ้าระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ที่ได้รับรองมาตรฐาน (GAP)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กรกฎาคม 2566  
xlsx
การดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เป็นข้อมูลที่รวบรวมผลการดำเนินการตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ – ปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx