สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
34 datasets found
Order by :
รายการแปลงเกษตรที่ได้การรับรองมาตรฐาน
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ ทั้งระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ เช่น Codex, IPPC, OIE, ASEAN, APPPC...
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ชุดข้อมูลที่รวบรวมสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ที่ได้รับการรับรอง แบ่งออกเป็น ประเภทตลาดสด และ โมเดิร์นเทรด ซึ่งประเภทตลาดสดยังสามารถแบ่งย่อยเป็น ชื่อตลาด...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ข้อมูลแจ้งเตือนความปลอดภัยสินค้าเกษตร Early Warning เป็นช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สินค้าเกษตรและอาหาร การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบมาตรการของประเทศคู่ค้า...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ฐานข้อมูลกฎระเบียบประเทศคู่ค้า ถือเป็นการให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)...
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ชุดข้อมูลผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับการใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๓๓
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้นำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าเกษตรมาตรฐานบนเว็บไซต์สินค้าเกษตรมาตรฐาน-ออนไลน์ (DGTFarm: https://www.dgtfarm.com) ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ฐานข้อมูลร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย (Q Restaurant) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลร้านอาหารที่ใช้สินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ความปลอดภัย และมีข้อมูลตามสอบแหล่งที่มา เป็นวัตถุดิบ...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
การพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0 )
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ข้อมูลหน่วยรับรองและหน่วยตรวจ ที่ได้รับการรับรองระบบงานจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
Last update dataset : May 15, 2024  
json
มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ชุดข้อมูลการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร เป็นชุดข้อมูลที่รวบรวมรายชื่อห้องปฏิบัติการฯ ที่อยู่ ขอบข่ายความสามารถ ห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕...
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ชุดข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตร...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
ข้อมูลการใช้และการแสดงเครื่องหมาย Q ที่ได้รับมาตรฐานสินค้าเกษตรโดยแบ่งตามประเภทผู้ประกอบการ
Last update dataset : May 15, 2024  
csv
ข้อมูลรายชื่อผู้ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในตลาดออนไลน์ DGTFarm ซึ่งประกอบด้วยตลาด 3 ประเภทคือ ตลาด GAP ตลาด Organic และตลาด QR Trace
Last update dataset : June 15, 2022  
xlsx
ชุดข้อมูลใบอนุญาตของผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า สินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv