ขนาดตัวอักษร |    
คุรุสภา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 16 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls pdf csv
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (การบริหารการศึกษา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
คู่มือระบบการยื่นขอรับรองปริญญาผ่านระบบ KSP BUNDIT
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติของสถานศึกษาสำหรับปฏิบัติการสอน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2557
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา (หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
ประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง รายละเอียดของมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรปริญญาเอกทางการศึกษา (บริหารการศึกษา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls
ข้อมูลรายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv pdf xls