ขนาดตัวอักษร |    
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดแดง)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงบประมาณ
facebook   twiter

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย เล่มที่ 1 งบกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม เล่มที่ 2 กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เล่มที่ 3 (1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (1) เล่มที่ 3 (2) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (2) เล่มที่ 3 (3) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (3) เล่มที่ 3 (4) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (4) เล่มที่ 3 (5) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (5) เล่มที่ 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เล่มที่ 5 กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม เล่มที่ 6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มที่ 7 กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ เล่มที่ 8 กระทรวงมหาดไทย เล่มที่ 9 กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม เล่มที่ 10 กระทรวงศึกษาธิการ เล่มที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข เล่มที่ 12 กระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี เล่มที่ 13 (1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (1) เล่มที่ 13 (2) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (2) เล่มที่ 14 รัฐวิสาหกิจ เล่มที่ 15 หน่วยงานรัฐสภา หน่วยงานของศาล หน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการ เล่มที่ 16 (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1) เล่มที่ 16 (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) เล่มที่ 16 (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3) เล่มที่ 17 หน่วยงานอื่นของรัฐ สภากาชาดไทย ส่วนราชการในพระองค์ เล่มที่ 18 (1) แผนบูรณาการ (1) เล่มที่ 18 (2) แผนบูรณาการ (2) เล่มที่ 19 แผนงานบุคลากรภาครัฐ เล่มที่ 20 ทุนหมุนเวียน แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

Data source cannot be displayed.
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เล่มคาดแดง)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล c9149b14-6810-4b6c-b1f9-1c4ce6400681
คำสำคัญ งบประมาณรายจ่าย เล่มคาดแดง เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 14 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 14 มกราคม 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ประเภทอื่นๆ ระบุ งบประมาณ
ชื่อผู้ติดต่อ กองนโยบายงบประมาณ
อีเมลผู้ติดต่อ policy_act@bb.go.th
วัตถุประสงค์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (สำนักงบประมาณ)
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มีเงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bb.go.th/topic3.php?catID=1337&gid=862&mid=545
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2020-10-27
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-01-06
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 19 มกราคม 2565  
pdf
งบประมาณ เป็นการแสดงประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย ในรูปตัวเลข จำนวนเงิน การตั้งงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url