ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หน่วยงานระดับกรม
พบ 42 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
อินโฟกราฟิก สำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและบริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
pdf
รายชื่อด่านอาหารและยาทั่วประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
[Web Service] สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
web service
ข้อมูลสะสมจำนวนใบอนุญาตสถานที่ ทั้งหมดในระบบ ที่มีสถานะ คงอยู่ (ภาพรวมทั้งประเทศ) โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ แยกประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
รายงานประจำปีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
พจนานุกรมกระบวนงานพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
[Web Service] สืบค้นข้อมูลทะเบียนวัตถุเสพติด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
web service
มูลค่าการผลิตยาแผนปัจจุบันสำหรับมุนษย์ และสัตว์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
สรุปรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (HPVC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
[Web Service] สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
web service
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน งานเฝ้าระวังโฆษณา และงานปราบปราม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูล​สรุปผลการดำเนินงานการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
​รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
เช็ค ชัวร์ แชร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
มูลค่าการนำเข้าของยาแผนปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
แนวทางการจัดหมวดอาหาร 17 ประเภท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf