สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 61 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
Creative Output หรือผลผลิตทางสร้างสรรค์ เป็นหนึ่งในดัชนีย่อยของ Global Innovation Index (GII) ที่วัดผลลัพธ์ของกิจกรรมนวัตกรรมในเศรษฐกิจ โดยประกอบด้วยสามหมวดย่อยคือ: 1)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
รายได้ในตลาดสื่อ (Media) ของประเทศไทย เปรียบเทียบ อาเซียน และประเทศ Top 5 ของโลก (Revenue by segment in billion USD) ขอบเขตการแสดงข้อมูลครอบคลุมปี 2017 ถึงปีปัจจุบัน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
Statistical Country Profiles ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และการออกแบบทางอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
สถิติการยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรด้านการออกแบบ 20 อันดับแรกของโลก Industrial design - Application design counts for the top 20 offices ข้อมูลระหว่างปี 2013-2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
อัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจสร้างสรรค์รายอุตสาหกรรม 15 สาขา เป็นข้อมูลระหว่างปี 2018-2021 ที่สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ศักยภาพการประกอบธุรกิจแยกตามสาขาอุตสาหกรรมและขนาดกิจการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์ (นิติบุคคล) จำแนกตามประเภทธุรกิจ ภูมิภาค และสถานะกิจการ ปี 2022
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
รายงานสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทย (ฉบับรายปี) หรือ Thailand's creative industries movement report...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
สถิติการจดแจ้งลิขสิทธิ์ในประเทศไทยระหว่างปี 2535-2566
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์รายจังหวัด ถือเป็นต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นที่เมืองสำคัญของไทย ที่มีศักยภาพและมีสินทรัพย์ที่พร้อมต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านคน ต้นทุนทางวัฒนธรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
สถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ ชั้นข้อมูลหน่วยงาน ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 4 ย่านสำคัญ ประกอบด้วย เจริญกรุง, อารีย์-ประดิพัทธ์, ช้างม่อย จ.เชียงใหม่ และศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ในระบบเเละนอกระบบ ข้อมูลระหว่างปี 2018-2022 เเบ่งแยกตามสาขาอาชีพสร้างสรรค์ 12 สาขา อ้างอิงตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามจังหวัด ข้อมูลระหว่างปี 2018-2022 เเบ่งแยกตามสาขาอาชีพสร้างสรรค์ 12 สาขา อ้างอิงตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard Classification...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย นำเสนอมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 15 สาขา ข้อมูลระหว่างปี 2014-2022 สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม จำแนกรายคลัสเตอร์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
การสร้างสินค้าและบริการใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดนั้น จำเป็นที่จะต้องมีจุดแข็งและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ยากต่อการลอกเลียนแบบ ซึ่ง “ตัวตน” ของสินค้าและบริการที่แข็งแกร่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
pdf
รหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับจำแนกธุรกิจสร้างสรรค์ (TSIC 5 หลัก) อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ดัชนี Global Soft Power พัฒนาโดย Brand Finance เป็นการศึกษาวิจัยเชิงความรู้สึกเกี่ยวกับแบรนด์ประเทศ มันประเมินว่าประเทศต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
มูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์ (Creative services export) เป็นการแสดงข้อมูลมูลค่าการส่งออกบริการสร้างสรรค์แยกตามหมวดหมู่ แยกตามกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญของโลก เป็นข้อมูลระหว่างปี...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
รหัสมาตรฐานสำหรับจำแนกอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ (TSIC 4 หลัก) อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย หรือ Thailand Standard Industrial Classification (TSIC)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
ข้อมูลงบการเงินธุรกิจในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นำเสนอข้อมูลฐานะทางการเงิน งบการเงิน และอัตราส่วนทางการเงินของธุรกิจที่ตั้งอยู่ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ตามเจเนอเรชั่น ข้อมูลระหว่างปี 2018-2022 เเบ่งแยกตามสาขาอาชีพสร้างสรรค์ 12 สาขา อ้างอิงตามการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล International Standard...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx