สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 49 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ดัชนีช่องว่างระหว่างเพศระดับโลก (The Global Gender Gap Index) ของ World Economic Forum (WEF) ระหว่างปี 2018-2021 วัดผลวิวัฒนาการของช่องว่างระหว่างเพศชายและหญิง ในสี่มิติหลัก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขึ้นทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในแต่ละปีโดยแบ่งประเภทตามกลุ่มชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่ขึ้นทะเบียน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรของไทยในแต่ละปีแบ่งตามประเภทเจ้าของ และประเภทสิทธิบัตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
การสรุปข้อมูลและบทความที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งในประเทศไทยเละต่างประเทศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
สถิติแสดงจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์แยกตามประเภทของทรัยพ์สินทางปัญญาและปี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
บทความและรายงานที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ทั้งแยกรายอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลสถิติการยื่นขอจดทะเบียนลิขสิทธิ์ของไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
สถิติการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของประเทศไทยโดยแยกตามประเภทสินค้าสร้างสรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงานสร้างสรรค์ทั้งในระบบเเละนอกระบบในเเต่ละปี เเบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาอ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงงานแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาโดยแบ่งตามพื้นที่ระดับภาคของกลุ่มแรงงาน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลดัชนีด้านเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่องสถานศึกษาในประเทศไทยที่เปิดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
สถิติการส่งออกบริการสร้างสรรค์ของประเทศไทยโดยแยกตามประเภทมูลค่าของรายได้จากบริการขารับและบริการขาจ่าย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย (Thailand Standard Industrial Classification) (TSIC) 4 หลัก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ข้อมูลจำนวนเเรงงงานแบ่งแยกตามอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 12 สาขาโดยแบ่งตามช่วงอายุของกลุ่มแรงงาน อ้างอิงตามรหัสมาตรฐานอุตสาหกรรมสากล (ISIC)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
สถิติข้อมูลเชิงพื้นที่ ชั้นข้อมูลอาคาร ภายในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จำนวน 4 ย่านสำคัญ ประกอบด้วย เจริญกรุง, อารีย์-ประดิพัทธ์, ช้างม่อย จ.เชียงใหม่ และศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx
การจัดกลุ่มเศรษฐกิจด้านการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกเป็น 15 กลุ่มอุตสาหกรรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
สถิติงบประมาณภาครัฐของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกับงานด้านสร้างสรรค์ โดยแยกตามกลุ่มงาน และหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
จำนวนสถานศึกษา และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาสร้างสรรค์ของประเทศไทย แยกตามคณะ หลักสูตร สาขา แต่ละพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
มูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ ราคา ประจำปี (Current Price) ตามมาตรฐานการจัดประแภทอุตสาหกรรมของประเทศไทย(TSIC 4 หลัก) ระหว่างปี 2557-2561 (หน่วย:ล้านบาท)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
xlsx
ทะเบียนข้อมูลผลงานในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งจัดแสดงแนวคิดและงานต้นแบบที่เกิดจากการผสานความรู้ของนักสร้างสรรค์หลากหลายวงการและเทคโนโลยีต่าง ๆ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv xlsx