กรมการกงสุล - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการกงสุล
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 กันยายน 2566  
xlsx csv api
ข้อมูลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และการยืมเงินทดลองราชการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลการรับรองนิติกรณ์เอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของ สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 3 มีนาคม 2566  
xlsx csv
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 ธันวาคม 2564  
csv xlsx