ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
1 พฤษภาคม 2560  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกันยายน 2560
16 พฤษภาคม 2561  
csv
จำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ประชาชนแจ้งเรื่องผ่านช่องทาง 1111 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
1 พฤศจิกายน 2561  
csv xlsx
จำนวนผู้ว่างงาน ที่เคยทำงานมาก่อน จำแนกตามอาชีพที่ทำครั้งสุดท้าย อุตสาหกรรมที่ทำครั้งสุดท้าย  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้านที่อายุ 15 - 60 ปีที่ไม่ได้รับสวัสดิการ จำแนกตามความต้องการเข้าร่วมในระบบการประกันสังคม ประเภทผู้รับงาน และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามอุตสาหกรรม เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานมาทำที่บ้าน จำแนกตามการได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามแหล่งงาน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามการกำหนดค่าตอบแทน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองและผู้ช่วยผู้รับงาน จำแนกตามจำนวนชั่วโมงทำงาน อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเองที่ทำงานร่วมกับคนนอกครัวเรือนและผู้รับช่วงงาน จำแนกตามอุตสาหกรรม จำนวนลูกจ้าง และภาค พ.ศ. 2550
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเอง และผู้รับช่วงงาน จำแนกตามรายได้หรือค่าตอบแทน อุตสาหกรรม และภาค พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้รับงานด้วยตนเอง และผู้รับช่วงงาน จำแนกตามรายได้หรือค่าตอบแทน เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2550
4 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบที่ได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุต้องไปรักษาต่อในสถานพยาบาล จำแนกตามการใช้สวัสดิการเบิกรจ่ายค่ารักษาพยาบาล เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร...
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอุตสาหกรรม เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามอาชีพ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามปัญหาจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามปัญหาจากการทำงาน เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls