ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
อัตราการตายของมารดาต่อการเกิดมีชีพ 100,000 คน จำแนกตามภาค
24 กุมภาพันธ์ 2563  
csv