ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : สังคมและสวัสดิการ
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม จำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ การมีเวลาเหลือพอและต้องการทำงานเพิ่มขึ้น ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ และอุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามอาชีพ จำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ การมีเวลาเหลือพอและต้องการทำงานเพิ่มขึ้น ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560 
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพทำงาน อุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนผู้มีงานทำ จำแนกตามระดับการศึกษาที่สำเร็จ อุตสาหกรรม  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2560
1 กันยายน 2560  
xls
จำนวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ จำแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ประเภทหนี้สิน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls
ค่าใช้จ่ายเพื่อการสะสมทุนและเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของการสะสมทุน และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls
ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวข้าราชการ จำแนกตามประเภทของค่าใช้จ่าย และตำแหน่งประเภทของข้าราชการ พ.ศ. 2555
1 กันยายน 2560  
xls
ทำเนียบสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งปีล่าสุด ทั้งประเทศ
8 มกราคม 2561  
xlsx
ข้อมูลการรับเรื่องร้องทุกข์  และการช่วยเหลือคนหางาน กรณีบริษัทจัดหางาน และกรณีสายนายหน้าเถื่อน ตาม พ.ร.บ.จัดหางานฯ 2528 จำแนกตามรายจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
10 มิถุนายน 2559  
ข้อมูลการบรรจุงาน จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ...
27 มิถุนายน 2559  
ข้อมูลการแนะแนวอาชีพนักเรียน / นักศึกษา  ประชาชนทั่วไป  และผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จำแนกตามจังหวัด ทั่วราชอาณาจักร ปี 2558...
8 มิถุนายน 2559  
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
12 กุมภาพันธ์ 2561  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
13 กุมภาพันธ์ 2561  
csv
รายงานผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
13 กุมภาพันธ์ 2561  
csv
1.จำนวนผู้มีงานทำที่อยู่ในแรงงานในระบบและนอกระบบ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ และภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2559
1 กันยายน 2560  
xls
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน และสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls
 ร้อยละของครัวเรือน จำแนกตามค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือน รายภาค ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2558
4 กันยายน 2560  
xls