การรถไฟแห่งประเทศไทย - Organizations - Open Government Data of Thailand
33 datasets
Order by

การรถไฟแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
จำนวนหัวรถจักร (460 )

ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
จำนวนเที่ยวรถไฟทั้งหมด จำแนกตามประเภทขบวนรถ (745 )

ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
สถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟแห่งประเทศไทย (682 )

ข้อมูลสถานีรับส่งผู้โดยสารการรถไฟฯ (ขื่อสถานี จังหวัด อำเภอ ที่ตั้ง)

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลเส้นทางรถไฟ (แยกเป็นประเภททางคู่ ระยะที่ 1 - 2) (560 )

ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
จำนวนผู้โดยสารรถเชิงพาณิชย์ (516 )

ข้อมูลผู้โดยสาร จำนวนผู้โดยสาร ประเภท สถานี และประเภทของขบวนรถ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้า (327 )

ข้อมูลผลการดำเนินงานการขนส่งสินค้าแยกตามประเภทสินค้าในหน่วยวัดที่ต่างกันเช่น ปริมาณ(ตัน), ค่าระวาง (บาท) เป็นต้น

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
บัญชีทางผ่านและทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย (แยกตามสาย) (174 )

ข้อมูลจุดตัดผ่านระหว่างถนนกับทางรถไฟ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหรือสิ่งอำนวยความสะดวก

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564 (152 )

รวมจำนวนและประเภททางผ่านที่ได้รับอนุญาต/ทางลักผ่าน การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลการจัดตารางเดินรถ (219 )

ข้อมูลตารางการเดินรถ (เวลา, วันที่, ประเภทรถ, สถานีต้นทาง, สถานีปลายทาง)

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ของ รฟท.แยกตามประเภทรถ) (208 )

ข้อมูลดัชนีการใช้พลังงาน (ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้แยกตามประเภทรถ)

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลสรุปจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง (178 )

ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลสถิติของจำนวนอุบัติเหตุ (975 )

จำนวนอุบัติเหตุ, วันและเวลาที่เกิดเหตุ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
สรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย (482 )

ข้อมูลสรุปเหตุอันตรายรายเดือน แยกตามประเภทเหตุอันตราย

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลจำนวนที่ดินของการรถไฟฯ (484 )

ข้อมูลที่มีชื่อและที่ดินของการรถไฟ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลจำนวนรถสินค้า (175 )

ข้อมูลจำนวนรถสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ประเภทสินค้า และเวลาการเดินรถ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
รายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง (202 )

ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
รายได้ค่าโดยสาร (368 )

ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟแต่ละประเภทและประเภทรถไฟ

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
จำนวนรถไฟดีเซลราง ปีงบประมาณ 2565 (118 )

จำนวนรถไฟดีเซลราง, ชนิดรถไฟดีเซลราง

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลตู้โดยสาร จำนวนตู้โดยสาร สถานะของผู้ใช้งานที่สามารถใช้ตู้โดยสารแต่ละประเภท (136 )

ข้อมูลตู้โดยสาร จำนวนตู้โดยสาร สถานะของผู้ใช้งานที่สามารถใช้ตู้โดยสารแต่ละประเภท

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx
ข้อมูลการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการ (184 )

ข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ เช่นห้องน้ำคนพิการ ที่นั่งสำหรับคนพิการ เป็นต้น

Last update dataset : December 4, 2023
xlsx