รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2550 - 2553 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2550 - 2553
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

รายงานด้านเศรษฐกิจ  ปี 2550 - 2553

Data source cannot be displayed.
รายงานด้านเศรษฐกิจ ปี 2550 - 2553
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a5c68434-05d0-4665-9bcd-a33cf81892c2
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กรุงเทพมหานคร เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date November 25, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (026126060)
Contact Email bangkok.sed@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ลักษณะที่สำคัญของครัวเรือน เช่น เพศ อายุ สถานภาพสมรส และระดับการศึกษาสูงสุดที่เรียนจบของหัวหน้าครัวเรือน ขนาดของครัวเรือน จำนวนผู้ทำงานหารายได้ในครัวเรือน...
Last update dataset : April 12, 2024  
json csv
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf xlsx
โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน เป็นการสำรวจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และทรัพย์สินของครัวเรือน ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf