สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
facebook   twiter

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

สถานการณ์ไก่ไข่และไข่ไก่ในประเทศไทย

“วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้และผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย” ที่มาและความสำคัญ: ภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดย 1 ใน 3 ของจำนวนแรงงานไทยอยู่ในภาคการเกษตร แต่ว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต (GDP) ได้เพียง 1 ใน 10 เท่านั้น การนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์เพื่อเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับภาคเกษตรของไทย ทั้งเกษตรกร และตลาด ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อผลิตภาพครัวเรือนเกษตรไทย เพื่อที่จะดูว่าควรที่จะมีนโยบายหรือเครื่องมือใดที่ควรจะเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรบ้าง นับเป็นความท้าทายที่จะยกระดับการแข่งขันภาคเกษตรไทย

ผลงานจากโครงการ DIGI DATA CAMP
ทีม DLD Moving Forward สุดต๊าซซซ
จาก กรมปศุสัตว์

ลิงค์บทความ https://digi.data.go.th/showcase/eggs-in-thailand/

ลิงค์ชุดข้อมูล https://public.tableau.com/app/profile/digi.thailand/viz/DLDMovingForwardDIGIDataCamp/sheet0