ขนาดตัวอักษร |    
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดหนองคาย ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ์ คือ ัญหาที่ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมกันแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนในครัวเรือนสามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมากในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําโครงการอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองคายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Data source cannot be displayed.
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล e818f10c-e8bf-4e01-855b-70d6bf02f04f
กลุ่มชุดข้อมูล สังคมและสวัสดิการ
คำสำคัญ จปฐ 2562 ด้านสังคม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 28 ธันวาคม 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์
อีเมลผู้ติดต่อ tktk7899@gmail.com
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลผู้ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ปี 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
pdf xls
ข้อมูลจุดพิกัดที่ตั้งบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
url
ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ประกอบด้วย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัวกรณีฉุกเฉิน และ ระเบียบการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
jpeg