ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
พบ 1 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 ธันวาคม 2563  
pdf