Text Size | A   A   A
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
facebook   twiter

เอกสารรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562 ฉบับนี้ เป็นการนําเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ของรอบปีที่ผ่านมา (ปี 2561) จากครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริงทั้งในเขตชนบท และเขตเมือง ในรูปแบบการรายงานผลคุณภาพชีวิตของคนจังหวัดหนองคาย ทําให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาพรวมในทุกระดับของประเทศ โดยมีเครื่องมือในการวัดผลคุณภาพชีวิต จํานวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด ซึ่งตัวชี้วัดที่ไมผานเกณฑ์ คือ ัญหาที่ทุกคนในครัวเรือนต้องร่วมกันแก้ไขเพราะเป็นเรื่องที่ทุกคนในครัวเรือนสามารถช่วยแก้ไขได้ด้วยตนเอง สําหรับตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์เป็นจํานวนมากในภาพรวมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล อําเภอ เป็นภารกิจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับต้องนําไปใช้ในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดหนองคาย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสาร “รายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดหนองคาย ปี 2562” ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม/องค์กร นิสิต/นักศึกษา และประชาชน ที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน การจัดทําโครงการอนุมัติโครงการ/งบประมาณ การลงทุนทางธุรกิจการทํากิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม การศึกษาวิจัย และการติดตามประเมินผล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองคายให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Data source cannot be displayed.
รายงานคุณภาพชีวิตของคนหนองคายปี 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Additional Info
Data Key e818f10c-e8bf-4e01-855b-70d6bf02f04f
Dataset create date December 28, 2020
GeoCoverage จังหวัดหนองคาย
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags จปฐ 2562 ด้านสังคม
Contacts Name นายธนวรรธน์ กุลศรีวนรัตน์
Maintainer Email tktk7899@gmail.com
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset No Show
Maintain date December 29, 2020
License DGA Open Government License
Related
สถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครพนม ปี 2563
Last update dataset : February 11, 2021  
pdf jpeg
รายงานด้านสังคม  ปี 2554 - 2557
Last update dataset : February 5, 2020  
xls xlsx