ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563 - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นตัวเลขที่ปรับลดและปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 923,000 ล้านบาท 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 1,028,000 ล้านบาท 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 27,540.2 ซึ่งในที่นี้จะรวมอยู่ในรายจ่ายประจำ 5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Data source cannot be displayed.
ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7b27ff07-9a24-47cd-ac70-f5677c71eaac
กลุ่มชุดข้อมูล งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
คำสำคัญ งบประมาณ รายจ่่ายภาครัฐ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 10 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ปรับปรุง metadata 31 ตุลาคม 2564
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ เกียรติศักดิ์
อีเมลผู้ติดต่อ kiatisak.vongprasert@dga.or.th
วัตถุประสงค์ ไม่ทราบ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ไม่ทราบ
รูปแบบการเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 5 ปี และรายปี ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ สาระสำคัญของแผน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
url url
ผลการวิเคราะห์การสนับสนุนงบประมาณของกองทุนสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจำแนกตามปีงบประมาณ ประเภทเงินสนับสนุนตามมาตรา 23...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 มีนาคม 2567  
url
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
csv api rdf