ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
Rating
Organizations : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
facebook   twiter

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 เป็นตัวเลขที่ปรับลดและปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 923,000 ล้านบาท 3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นตัวเลขที่ปรับเพิ่มจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 1,028,000 ล้านบาท 4. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกที่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวน 27,540.2 ซึ่งในที่นี้จะรวมอยู่ในรายจ่ายประจำ 5. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 56,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559
6. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 190,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
7. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรบ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 150,000 ล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 8. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติที่ประชุม 4 หน่วยงาน (สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562

Data source cannot be displayed.
ตาราง-Fit_D104-โครงสร้างงบประมาณปี-2532-2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7b27ff07-9a24-47cd-ac70-f5677c71eaac
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags งบประมาณ รายจ่่ายภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เกียรติศักดิ์
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : September 12, 2023  
csv pdf xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
Last update dataset : September 12, 2023  
csv