มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

สดช. ได้ดำเนินการศึกษา และปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งแนวปฏิบัติและมาตรฐานวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์ในต่างประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ตั้งแต่ปี 2556 - 2564

โครงการระยะที่ 1 (ดำเนินการและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2555 – 2556) เป็นการศึกษา เพื่อพัฒนาคำจำกัดความและระดับความสามารถสำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพไอซีที 5 กลุ่ม ได้แก่

 • การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development)
 • การบริหารจัดการโครงการด้านไอซีที (ICT Project Management)
 • การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Design)
 • การบริหารเครือข่ายและระบบ (Network and System Administration)
 • ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศและเครือข่าย (Information System and Network Security)

โครงการระยะที่ 2 (ดำเนินการและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2557 – 2558) เป็นการศึกษา เพื่อปรับปรุงคำจำกัดความของทักษะวิชาชีพไอซีทีที่มีการดำเนินการไว้ในโครงการระยะที่ 1 และพัฒนาคำจำกัดความและระดับความสามารถสำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพไอซีทีเพิ่มเติมอีก 2 กลุ่ม ได้แก่

 • การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing)
 • การประมวลผลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Computing)

โครงการระยะที่ 3 (ดำเนินการและเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2561) เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงคำจำกัดความของทักษะวิชาชีพไอซีทีที่มีการดำเนินการไว้ในโครงการระยะที่ 1 และ 2 และพัฒนาคำจำกัดความและระดับความสามารถสำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพไอซีทีเพิ่มเติมอีก 3 กลุ่ม ได้แก่

 • ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
 • ธุรกิจทางสื่อสังคม (Social Business)
 • การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things or IoT)

โครงการระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564) เป็นการศึกษาเพื่อปรับปรุงคำจำกัดความของทักษะวิชาชีพไอซีทีที่มีการดำเนินการไว้ในโครงการระยะที่ 1-3 และพัฒนาคำจำกัดความและระดับความสามารถสำหรับกลุ่มทักษะวิชาชีพไอซีทีเพิ่มเติมอีก 1 กลุ่ม อันได้แก่

 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
Data source cannot be displayed.
มาตรฐานทักษะวิชาชีพไอซีที
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 45628c11-7dcf-443c-b10d-95b7c8fa5d5b
คำสำคัญ AI ASEAN ICT Skill Standard ปัญญาประดิษฐ์ มาตรฐานทักษะ วิชาชีพ ไอซีที
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
อีเมลผู้ติดต่อ ded@onde.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ทวีป/กลุ่มประเทศในทวีป
แหล่งที่มา กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
รูปแบบการเก็บข้อมูล PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-10-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2021-10-28
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ จัดทำขึ้นเพื่อ (1) เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานประกอบการ เช่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx