ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
พบ 7 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
In the year 2020, the world has changed and it will never be the same. Global economy was severely contracted due to the COVID-19 Pandemic. According to World Bank forecasts,...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
Website 54 views
ช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
Key words 39 views
คำสำคัญ ที่อธิบายรายละเอียดของบริษัท
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
จำนวนผู้เข้าชมฐานข้อมูลบนเว็บไซต์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ชื่อบริษัท หรือหน่วยงานสนับสนุนที่อยู่ในอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) มีเครือข่ายความสัมพันธ์สามารถแนะนำให้แก่ประชาชน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ช่องทางการติดต่อทางโทรศัพท์สำหรับแต่ละบริษัทที่เป็นปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
คำอธิบายลักษณะทั่วไปของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv