สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 13 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวมวายุภักดิ์หนึ่ง (VAYU) ตลอดจนจำนวนหน่วยลงทุนที่กระทรวงการคลังถือครอง สัดส่วนการถือครองของกระทรวงการคลัง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ รายเดือน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ สะสม ณ สิ้นไตรมาส ในรูปแบบรูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลอัตราการนำส่งรายได้แผ่นดิน/การจ่ายปันผลของกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลประมาณการรายได้รัฐพาณิชย์ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 2 ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ข้อมูลผลการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินฯ สะสม ณ สิ้นไตรมาส ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการ ถนน ทางหลวง ทางพิเศษ และการขนส่งทางถนน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการท่าเรือและการขนส่งทางน้ำ พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2567  
pdf
ข้อมูลประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง กิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจการรถไฟ รถไฟฟ้า และการขนส่งทางราง พ.ศ. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 เมษายน 2567  
pdf