ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานระดับกรม
พบ 5 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบข่าวประชาสัมพันธ์ของ สคร.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
แบบฟอร์มการรายงานผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจรายเดือนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของ สคร. (GFMIS-SOE)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
รายชื่อรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ สคร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ที่มีงบลงทุนตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv
ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรายเดือนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
csv