ขนาดตัวอักษร |    
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน่วยงานระดับกรม
พบ 12 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ฝ่ายรับรอง) ทั้งหมด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
จำนวนผู้ขอรับการช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ฝ่ายรับรอง) ทั้งหมด กรณีเสียชีวิต
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
การรายงานเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส และอำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ในจ.สงขลา)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
คณะกรรมการ 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร ฝ่ายตำรวจ ได้รับรองว่าเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ฝ่ายรับรอง) ทั้งหมด กรณีพิการ/ทุพพลภาพ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ฝ่ายรับรอง) ทั้งหมด กรณีบาดเจ็บ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
เครือข่ายผู้ประสานงานการช่วยเหลือเยียวยาของ ศอ.บต. ประจำอำเภอ/จังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
ใช้กรอกข้อมูลสำหรับการขอรับการช่วยเหลือเยียวยา เหตุการณ์ความไม่สงบ จชต.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
รายละเอียดของเกณฑ์อยู่ในคู่มือการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
pdf
จำนวนผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (3 ฝ่ายรับรอง) ทั้งหมด กรณีทรัพย์สินเสียหาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json
จำนวนงบประมาณการช่วยเหลือเยียวยาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 มีนาคม 2565  
json