สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
พบ 54 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ประเด็นการดำเนินงานของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx
โครงการที่ สช. สนับสนุนให้คณะกรรมการจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายของจังหวัด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลพื้นที่ (ตำบล) ที่ดำเนินการพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2562-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลจังหวัดและประเด็นนโยบายสาธารณะที่จะพัฒนา/จัดทำหรือขับเคลื่อนเพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ และหรือนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบ ด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
เอกสารสำเนาคำสั่ง/รายชื่อคณะกรรมการฯ/กลไกที่เกี่ยวข้อง/ภาคีเครือข่ายที่ สช. ทำสัญญา/ข้อตกลงร่วมกับคณะกรรมการจัดทำสมัชชาสุขภาพจังหวัด/ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx
ข้อมูลแผน ข้อบัญญัติ โครงการ กิจกรรมที่ได้จากการขับเคลื่อนข้อมูลผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ (ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลการดำเนินงานพัฒนานโยบายสาธารณะในระดับพื้น (ธรรมนูญพื้นที่) ประกอบไปด้วย ชื่อธรรมนูญ พื้นที่ที่ดำเนินการ สถานะการดำเนินการ และ link เอกสารประกาศ ที่สามารถรวบรวมได้
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx
รายงานประจำปีสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx
ข้อมูลประเด็นที่กำหนดในธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx
ธรรมนูญประชาชนคนช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร จังหวัดตราด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
เป็นข้อมูลที่แสดงพื้นที่ที่จัดทำและหรือมีธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เช่น ธรรมนูญสุขภาพตำบล ธรรมนูญสุขภาพชุมชน ธรรมนูญชุมชน ข้อตกลงร่วมของชุมชน โดยการปักหมุดแสดงพิกัดในแผนที่ประเทศไทย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2555
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ธรรมนูญตำบลหนองหมี
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf