ขนาดตัวอักษร |    
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
หน่วยงานระดับกรม
พบ 14 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
เครื่องมือการพัฒนาระบบ เช่น ภาษาและ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
วิธีการ/ขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ผลการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)ที่ผ่านกระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
เป็นการสืบค้นว่าหน่วยงานภายนอกหน่วยงานใด ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
เป็นการปรับปรุงแก้ไขระบบ โดยปรับตามปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทดลองใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx
ข้อมูลเชิงสถิติของข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลที่ดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xlsx pdf
ผังกระบวนการทำงานตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดของระบบจัดเก็บข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,ขั้นตอนการดำเนินการ,พันธกิจหน่วยงาน,เพื่อทราบความต้องการใช้งานของหน่วยงาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
การออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล 
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
กระบวนการ/ขั้นตอนการวิเคราะห์/ประมวลข้อมูลที่ได้จากสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลภายในองค์กร (ข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf
การวิเคราะห์แนวทางการออกแบบระบบที่จัดเก็บข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
pdf