ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น
คะแนนความนิยม
องค์กร : สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
facebook   twiter

เป็นการสืบค้นว่าหน่วยงานภายนอกหน่วยงานใด ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน

Data source cannot be displayed.
ความต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานจากการสืบค้น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 88382964-c449-466b-acd9-d995cef1f7d3
คำสำคัญ สืบค้น หน่วยงานภายนอก
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 สิงหาคม 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารจัดการสารสนเทศและฐานข้อมูล
อีเมลผู้ติดต่อ ict@labai.or.th
วัตถุประสงค์
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • อื่นๆ
ขั้นตอนการดำเนินการ, เพื่อทราบว่าข้อมูลที่ต้องการใช้เป็นข้อมูลของหน่วยงานนอกใด
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา รายงานสรุปความต้องการใช้ข้อมูลของกองต่างๆ ภายในหน่วยงาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล อื่นๆ
XLSX
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต GNU Free Documentation License
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล มี
ภาษาที่ใช้
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
   ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
   อินเทอร์เน็ต (Internet) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งเชื่อมโยงเครือข่ายมากมายทั่วโลกเข้าด้วยกัน สามารถเข้าถึงบริการการสื่อสารต่าง ๆ ได้ เช่น World Wide Web (WWW) อีเมล ข่าว...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
   csv xlsx
   สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
   csv xlsx
   แบบฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่จำเป็นต้องนำมาใช้ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
   วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
   xlsx