การทางพิเศษแห่งประเทศไทย - องค์กร - Open Government Data of Thailand
9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ส่วนกลาง:ระดับกรม
รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทาง (1,354 )

รายชื่อด่านเก็บค่าผ่านทางจำแนกตามทางพิเศษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
csv api
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามด่าน (1,653 )

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
สถิติปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ (1,988 )

สรุปข้อมูลปริมาณจราจรจำแนกตามประเภทรถ ทางพิเศษ และปีงบประมาณ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 10 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ (1,547 )

ข้อมูลรถขัดข้องบนทางพิเศษ เช่น รถขัดข้อง รถเสีย น้ำมันหมด ยางแตก เป็นต้น

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลอุบัติเหตุบนทางพิเศษ (4,442 )

อุบัติเหตุบนทางพิเศษ อุบัติเหตุร้ายแรง รถชน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลสถิติรถเกิดอุบัติเหตุบนทางพิเศษรายเดือน (2,706 )

สถิติการเกิดอุบัติเหตุรายเดือน ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
ข้อมูลสถิติรถขัดข้องบนทางพิเศษรายเดือน (1,449 )

สถิติรถขัดข้องรายเดือน

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 สิงหาคม 2565
คมนาคมและโลจิสติกส์
csv api
EXAT API Document (887 )

อุบัติเหตุ รถขัดข้อง สถิติ ทางด่วน ทางพิเศษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2564
api
จุดให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษ (453 )

จุดให้บริการผู้ใช้ทางพิเศษ

วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564
csv