กรมพลศึกษา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมพลศึกษา
หน่วยงานระดับกรม กรมพลศึกษา
พบ 24 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
รายการข้อมูลข้อมูลสนามกีฬาและแหล่งนันทนาการในประเทศไทย ที่สำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยการกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
ข้อมูลตามแบบสำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
youtube 142 views
คลิป Youtube https://www.youtube.com/user/Dpechannels
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กุมภาพันธ์ 2566  
csv
สื่อวิดีโอของกรมพลศึกษา ที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Pages https://facebook.com/dpe.mots
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 ตุลาคม 2565  
csv
รายชื่อเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านนันทนาการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
csv
เครือข่ายสถานศึกษา / ชมรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
csv
ข้อมูลเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
csv
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
csv
เครือข่ายชมรมออกกำลังกายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 20 กรกฎาคม 2565  
csv
กิจกรรมที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและสนับสนุนงบประมาณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
สถิติด้าน ชนิดกีฬา, ตำแหน่งที่บาดจ็บ, ประเภทการบาดเจ็บ และสาเหตุการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
รายชื่อพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมนันทนาการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
สถานที่สำหรับจัดการอบรมของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าสมรรถภาพทางกายเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน จากโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
จำนวนผู้เข้ารับบริการศูนย์นันทนาการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
ผลการแข่งขันกีฬาที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณ และผลการแข่งขันที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดส่งเข้าร่วมการแข่งขันและเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv xlsx
กิจกรรมที่กรมพลศึกษาดำเนินการจัดการแข่งขันและสนับสนุนงบประมาณในระดับจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
รายชื่อเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv
ชื่อสถานที่ , จังหวัด , อำเภอ ที่มีการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 มีนาคม 2565  
csv