กรมพลศึกษา - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมพลศึกษา
ส่วนกลาง:ระดับกรม
18 datasets found
Order by :
ข้อมูลการประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ในปี 2564-2566 เช่น ประเภทกิจกรรม ระยะเวลา ความถี่ต่อสัปดาห์ เป็นต้น
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx
การสำรวจข้อมูลการออกกำลังกายของประชาชนในปี 2564-2566 เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับวัดผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นศักยภาพการกีฬา มีข้อมูลที่สำรวจ เช่น...
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx jpeg png
youtube 336 views
คลิป Youtube https://www.youtube.com/user/Dpechannels
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
รายชื่อเครือข่ายที่ขับเคลื่อนด้านนันทนาการ
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
เครือข่ายสถานศึกษา / ชมรม / หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
รายการข้อมูลข้อมูลสนามกีฬาและแหล่งนันทนาการในประเทศไทย ที่สำรวจโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพลศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยการกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
การประชุมระดับนานาชาติของกรมพลศึกษาที่ร่วมกับองค์กรหรือเครือข่ายด้านการกีฬา เช่น ชื่อการประชุม จำนวนประเทศที่เข้าร่วมการประชุม ประเทศเจ้าภาพ สรุปประเด็นหรือผลจากการประชุม เป็นต้น
Last update dataset : July 12, 2023  
xlsx
ชื่อสถานที่ , จังหวัด , อำเภอ ที่มีการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
xlsx
ข้อมูลตามแบบสำรวจการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
ข้อมูลเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของกรมพลศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
เครือข่ายชมรมผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
การสนับสนุนแบบรูปรายการ ตามมาตรฐานของกรมพลศึกษา เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ นำไปประกอบการจัดสร้างสถานกีฬา...
Last update dataset : July 12, 2023  
xlsx
รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
เครือข่ายชมรมออกกำลังกายที่เข้าร่วมกิจกรรมของกรมพลศึกษา
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
สื่อวิดีโอของกรมพลศึกษา ที่เผยแพร่ผ่าน Facebook Pages https://facebook.com/dpe.mots
Last update dataset : July 12, 2023  
csv
ข้อมูลบุคลากรการกีฬา ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมพลศึกษา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลนักกีฬา ที่เข้าร่วมการแข่งขันของกรมพลศึกษา
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xlsx url
ข้อมูลคลินิกการกีฬา ของกรมพลศึกษา
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx csv