กรมการปกครอง - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมการปกครอง
หน่วยงานระดับกรม
พบ 3 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
Test เพิ่มชุดข้อมูลโควินTest เพิ่มชุดข้อมูลโควินTest เพิ่มชุดข้อมูลโควิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 21 กุมภาพันธ์ 2566  
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2564  
csv url
ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 31 ตุลาคม 2564  
xlsx