กรมการปกครอง - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมการปกครอง
ส่วนกลาง:ระดับกรม
2 datasets found
Order by :
จำนวนประชากรในประเทศไทย แยกตามพื้นที่ เช่น จังหวัด, อำเภอ, ตำบล ตั้งแต่ปี 2536 - ปีล่าสุดที่มี ณ ข้อมูลต้นทาง (...
Last update dataset : November 26, 2021  
csv url
ข้อมูลพิกัด  LAT/LONG ที่บ่งชี้ชื่อตำบล อำเภอ จังหวัด (ในรูปแบบ Microsoft Excel) ซึ่งได้จัดทำจากข้อมูลขอบเขตการปกครองของกรมการปกครอง
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx