กรมธุรกิจพลังงาน - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมธุรกิจพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม กระทรวงพลังงาน
พบ 353 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
แสดงข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ค้า ขื่อน้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน ชั้นคุณภาพต่างๆ ความหนืด เลขทะเบียน ธพ และวันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ถึง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xlsx .xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
บัญชีแสดงผู้ฝึกอบรมที่ขาดต่ออายุไปแล้ว และยังไม่ได้ยื่นขอใบรับรองใหม่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 95 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด บิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
แบบใบรับรองผู้ฝึกอบรม ที่ออกตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2559
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 2 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ข้อมูลดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูล การได้รับอนุญาตเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 7 โดยแสดงเลขที่ใบอนุญาต,ชื่อผู้ค้าน้ำมัน, ที่ตั้งสำนักงานใหญ่, ชนิดน้ำมันที่ทำการค้า
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
แบบคำขอเพื่อขอรับใบแทนใบรับรองผู้ฝึกอบรม กรณีชำรุด หรือสูญหาย ตาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด ก๊าซแอลพีจี ม.10 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด โปรเพน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
แบบคำขอเพื่อต่ออายุใบรับรองผู้ฝึกอบรม ตาม ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แบบคำขอ แบบใบรับรอง แบบบัตรประจำตัว และหลักสูตรการฝึกอบรมของผู้ฝึกอบรม วิทยากร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
pdf
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด แก๊สโซฮอล์ อี85 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
รายการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ผู้ค้าน้ำมันหล่อลื่นไม่ได้ยื่นต่ออายุเลขทะเบียนน้ำมันหล่อลื่น โดยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เลขทะเบียนที่หมดอายุบางส่วน และหมดอายุทั้งหมด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls xlsx
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ สาขาอุตสาหกรรม สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2566  
xls