กรมธุรกิจพลังงาน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมธุรกิจพลังงาน
หน่วยงานระดับกรม กระทรวงพลังงาน
353 datasets found
Order by :
ข้อมูลรายชื่อสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง รายเดือน (ระดับจังหวัด) ในประเทศไทย ทุกเครื่องหมายการค้า การปฏิบัติงานตรวจสอบ แบ่ง ตามแผนการตรวจสอบ โดย...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx
ปริมาณการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลจำแนกเป็นรายปี)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันเบนซิน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ข้อมูลรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2566
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณบิวเทน ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 (ชนิดพิเศษ) ยูโร 5 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเบนซินออกเทน 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง สาขาสถานีบริการ...
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
เป็นแบบฟอร์มการจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ปริมาณการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิง ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูลจำแนกเป็นรายปี)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณน้ำมันดีเซลพื้นฐาน (50 PPM) ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาราชการและรัฐวิสาหกิจ รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบ 1 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลจำแนกเป็นรายเดือน)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
สถิติการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่น ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ และไบโอมีเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มตรวจวิเคราะห์น้ำมันหล่อลื่น กองคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf
ตารางแสดงปริมาณ แก๊สโซฮอล์ 91 ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขาอุตสาหกรรม รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
แสดงข้อมูลน้ำมันหล่อลื่นที่ยังไม่หมดอายุจนถึงวันที่รายงาน ซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้ค้า ขื่อน้ำมันหล่อลื่น มาตรฐาน ชั้นคุณภาพต่างๆ ความหนืด เลขทะเบียน ธพ และวันที่ผลิตภัณฑ์ใช้ได้ถึง
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx .xls
รายชื่อสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ที่จัดเก็บตัวอย่างมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประกอบด้วยรายชื่อสถานีบริการ ที่อยู่ ประเภทสถานี แแหล่งที่มา...
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx
ปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เปรียบเทียบ 5 ปีย้อนหลัง (ข้อมูลจำแนกเป็นรายปี)
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณการจำหน่ายรายจังหวัด น้ำมันเตา ชนิดที่ 1 ชนิดที่มีกำมะถันน้อยกว่า 0.5% ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ แยกรายสาขาประกอบด้วย สาขาการขนส่ง...
Last update dataset : September 12, 2023  
xls
ตารางแสดงปริมาณ น้ำมันดีเซลกำมะถันสูง ที่ผู้ค้าน้ำมันจำหน่ายให้ลูกค้าและผู้ใช้ในจังหวัดต่าง ๆ สาขา การขนส่ง รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
csv