กรมทรัพยากรธรณี - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
กรมทรัพยากรธรณี
หน่วยงานระดับกรม
พบ 78 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
แผนการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ประกาศเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน โดยดำเนินการประเมินสถานภาพการบริหารจัดการ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv pdf docx
การศึกษาอัตราการไหลและความเข้มข้นของตะกอนในแม่น้ำและชายฝั่งทะเล จากข้อมูลสำรวจภาคสนามด้วยการดักตะกอนด้วยเครื่องมือดักตะกอนและนำมาเปรียบเทียบกับชุดข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-8...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลพื้นที่การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และตราด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
arcgis rest service shp csv doc
โครงการปฏิรูปทรัพยากรแร่
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv pdf docx
ข้อมูลแรงดันน้ำใต้ดินที่ได้จากเครื่องวัดแรงดันน้ำใต้ดินอัตโนมัติซึ่งอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv shp word arcgis rest services
การศึกษาธรณีสัณฐานหน้าหาด ศึกษาปริมาณตะกอนหน้าหาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv doc gdb
ข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทยและใกล้เคียง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xml docx
พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายลำดับรอง และอนุบัญญัติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv pdf docx
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแสดงเส้นชั้นความลึกของพื้นท้องทะเลบริเวณอ่าวไทย และอันดามัน มาตราส่วน 1:50,000 ได้จากการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการหยั่งน้ำลึก (echo sounding)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
arcgis rest service shp csv doc
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลในพื้นที่จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช จันทบุรี และประจวบคีรีขันธ์...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
arcgis rest service shp csv doc
รายงานการจัดทำบัญชีแหล่งซากดึกดำบรรพ์ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีการจัดทำข้อมูลประจำแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และประเมินแหล่งฯ เพื่อการบริหารจัดการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv pdf docx
เครือข่ายอุทยานธรณีเกิดขึ้นจากในพื้นที่ของอุทยานธรณีจำเป็นต้องมีเครือข่ายของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินงานอุทยานธรณี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจความคิดเห็น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api docx
การศึกษา ติดตาม และจัดทำข้อมูลเส้นการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งทะเลอ่าวไทย แลชายฝั่งทะเลอันดามัน จากข้อมูลการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
shp csv doc
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv shp word arcgis rest services
ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api docx
เอกสารที่รวบรวมใบประกาศให้ซากดึกดำบรรพ์เป็นซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv pdf docx
บัญชีข้อมูลประจำรายการชิ้นตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
csv docx
ธรณีสัณฐานชายฝั่งทะเล มาตราส่วน 1: 250,000 ได้จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลลักษณะภูมิประเทศทางน้ำบริเวณชายฝั่งทะเล พร้อมทั้งทำการสำรวจภาคสนาม และเจาะสำรวจ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
arcgis rest service shp csv doc
พื้นที่ศักยภาพแร่ที่ผ่านการประเมินปัจจัยด้านธรณีวิทยาแล้ว และอยู่นอกเขตพื้นที่หวงห้ามทางกฎหมาย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
api docx