Text Size | A   A   A
กรมทรัพยากรธรณี
หน่วยงานระดับกรม
22 datasets found
Order by :
การนำกลุ่มผู้นำชุมชน หรือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งซักซ้อมแผนเฝ้าระวังฯ...
Last update dataset : May 9, 2022  
pdf
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
การนำกลุ่มผู้นำชุมชน หรือ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในการใช้ชีวิตประจำวันให้อยู่รวมกับธรณีพิบัติภัยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
Last update dataset : May 9, 2022  
pdf
ข้อมูลตำแหน่งท่อกลม ท่อเหลี่ยม สะพาน ฝายทดน้ำ จากการสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ในงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับชุมชน
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดินที่ได้จากเครื่องมือวัดการเคลื่อนตัวของมวลดินอัตโนมัติ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลตำแหน่งที่เกิดร่อยรอยแผ่นดินถล่มในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2562
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
จากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย,จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
Last update dataset : May 9, 2022  
csv word arcgis rest service
ชื่อสถานที่ปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุการ์ณดินถล่ม แสดงข้อมูลเป็นจุดตำแหน่งสถานที่ ได้แก่ชื่อโรงเรียน ชื่อวัด ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินถล่มน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมฉับพลัน โดยได้มาจากการประมวลผลด้วยแบบจำลอง
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลแผนที่แสดงความอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มเป็นการประเมินเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของการจำแนกปริมาณ (หรือพื้นที่)...
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
เป็นสถานีที่ตรวจวัดข้อมูลแบบ real time ของข้อมูลการเคลื่อนตัวของมวลดิน ปริมาณน้ำฝน และระดับการเปลี่ยนแปลงของชั้นน้ำใต้ดิน
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
ข้อมูลปริมาณน้ำฝนที่ได้จากเครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนอัตโนมัติของเครื่องวัดมวลดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ของสถานีตรวจวัดการเคลื่อนตัวของมวลดิน เพื่อประเมินสถานภาพความเสี่ยงธรณีพิบัติภัย...
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัย, จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
Last update dataset : May 9, 2022  
word csv
ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
Last update dataset : May 9, 2022  
csv shp word arcgis rest services
จากการประสานงานจัดเก็บข้อมูลปริมาณน้ำจากเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัภัย
Last update dataset : May 9, 2022  
csv word shp arcgis rest services
พื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่ม คือ พื้นที่ที่ได้จากแบบจำลองการวิเคราะห์บนพื้นฐานของหลักการทางสถิติ เรียกว่า แบบจำลองการเตือนภัยแผ่นดินถล่มโดยอาศัยค่าน้ำฝนสะสม (AP_Model,...
Last update dataset : May 9, 2022  
csv word
พื้นที่การสำรวจ การทดลอง การศึกษา หรือการวิจัยเกี่ยวกับแร่ตามมาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2560 (มาตรา 6 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 เดิม)
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นเขตสำรวจศึกษาวิจัย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
ข้อมูลแหล่งซากดึกดำบรรพ์ขึ้นทะเบียน
Last update dataset : October 31, 2021  
shp xlsx api
พื้นที่ภัยพิบัติแผ่นดินไหว ใช้โปรแกรมแบบจำลองการจัดทำขอบเขตพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ในประเทศไทย
Last update dataset : October 31, 2021  
shp api