ขนาดตัวอักษร |    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานระดับกรม
พบ 34 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
รวบรวมไม้ดอกและไม้ผล ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
รวบรวมปศุสัตว์และประมง ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
รวบรวมผลิตผลอื่นๆ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
มูลค่าธุรกิจการให้บริการของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่ากำไรสุทธิของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่ารายได้ของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าส่วนทุนของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
-
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าธุรกิจการให้เงินกู้ยืม (สินเชื่อ) ของสหกรณ์ ปี 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าหนี้สินของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
ข้อมูลครูบัญชีที่ได้รับการพัฒนา
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
json
ผลการดำเนินงานสหกรณ์ ปี 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
จำนวนสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 - 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx
มูลค่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ ปี 2559-2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 25 กรกฎาคม 2565  
xlsx