กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
หน่วยงานระดับกรม
49 datasets found
Order by :
ข้อมูลครูบัญชีแปลงใหญ่ที่เป็นสมาชิกและปฏิบัติงานในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
Last update dataset : February 12, 2023  
json
ข้อมูลครูบัญชีแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนา
Last update dataset : February 12, 2023  
json
ข้อมูลการถอดบทเรียนเกษตรกรตัวอย่าง
Last update dataset : February 12, 2023  
json
ข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
ผลิตผลพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลงบการเงินของสหกรณ์ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
รวบรวมไม้ดอกและไม้ผล ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
รวบรวมปศุสัตว์และประมง ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
รวบรวมผลิตผลอื่นๆ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
มูลค่าการถือหุ้นของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559 - 2564
Last update dataset : October 26, 2022  
มูลค่าธุรกิจการให้บริการของสหกรณ์ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
มูลค่ากำไรสุทธิของสหกรณ์ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
มูลค่าธุรกิจการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ์ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลผลประกอบการจากการดำเนินงานของสหกรณ์
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
มูลค่ารายได้ของสหกรณ์ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทุกประเภทที่มีสถานะไม่ได้ดำเนินธุรกิจ,ดำเนินธุรกิจ,หยุดดำเนินธุรกิจ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
ข้อมูลการรวบรวมมูลค่าพืชเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบด้วย ข้าว,ยางพารา,อ้อย,มันสำปะหลัง,ปาล์มน้ำมัน (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : October 26, 2022  
xls
ข้อมูลผลประกอบการจากการดำเนินงานของสหกรณ์ (แสดงข้อมูลรายประเภทสหกรณ์)
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx
มูลค่าส่วนทุนของสหกรณ์ ปี 2559-2564
Last update dataset : October 26, 2022  
xlsx