Text Size | A   A   A
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
11 datasets found
Order by :
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2563
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2563
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2562
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level) ปี 2561 - 2563
Last update dataset : June 4, 2021  
pdf
โครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าเกษตรเศรษฐกิจผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รายสินค้า) ปี 2561
Last update dataset : June 3, 2021  
pdf
ระดับเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน (Warning Level) ปี 2560 - 2562
Last update dataset : June 3, 2021  
pdf
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี 2553 - 2562
Last update dataset : June 3, 2021  
pdf
ผลการดำเนินธุรกิจ และฐานการเงินของสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี(2549 – 2558)
Last update dataset : July 21, 2020  
xlsx
ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ
Last update dataset : July 20, 2020  
xlsx
ภาพรวมโครงสร้างภาคการเกษตรรายสินค้าผ่านสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทั้งประเทศ
Last update dataset : July 20, 2020  
xlsx
ผลการดำเนินสถิติการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ในภาคการเกษตร ในรอบ 10 ปี (2548 – 2557)
Last update dataset : July 20, 2020  
xlsx