สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา - องค์กร - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
ส่วนภูมิภาค
พบ 9 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
เป็นข้อมูลจำนวนนักเรียนพิการ จำแนกตามประเภทความพิการ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx csv
จำนวนประชากรอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป ข้อมูลของกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
xlsx csv
จำนวนประชากร วัยเด็ก ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
จำนวนประชากร วัยสูงอายุ ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
จำนวนประชากร วัยแรงงาน ข้อมูลกรมการปกครอง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 กันยายน 2566  
csv xlsx
ข้อมูลจำนวนคนพิการที่ลงทะเบียน จำแนกตามประเภทความพิการและอำเภอ (ยอดสะสม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 สิงหาคม 2566  
xlsx csv
ความครอบคลุมสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
ข้อมูลจำนวนแรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ,กลุ่มสาขาอาชีพที่ทดสอบมาตรฐาน
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
database
เป็นข้อมูลจำนวนและร้อยละของกลุ่มประชากรนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำแนกตามระดับชั้น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx