ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : SDG13: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้ง 5 ภาคส่วน ได้แก่ 1) ภาคพลังงาน 2) ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ 3) ภาคเกษตร 4) ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และ 5) ภาคของเสีย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2565  
csv xlsx
ผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภายใต้เป้าหมายการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) ในสาขาพลังงานและขนส่ง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 22 ธันวาคม 2565  
csv xls
เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2565  
url rdf