KPRU Sustainable Development Goals (SDGs) Report - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
KPRU Sustainable Development Goals (SDGs) Report
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

เป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อการจัดอันดับความสำเร็จของสถาบันการศึกษา โดยนำเป้าหมาย SDGs หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ ไปสู่การปฏิบัติ

Data source cannot be displayed.
KPRU Sustainable Development Goals (SDGs) Report
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 2d0f1ae4-9839-44b9-ac3b-cf89746ac2db
กลุ่มชุดข้อมูล SDG01: ขจัดความยากจน
คำสำคัญ QA SDGs Sustainability Agenda Sustainable Development Goals University Performance Highlights
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อีเมลผู้ติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนปฏิรูปประเทศ
 • แผนระดับที่ 3 (มติครม. 4 ธ.ค. 2560)
 • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พันธกิจหน่วยงาน
 • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่ทราบ
แหล่งที่มา https://register.kpru.ac.th/SDG/
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่ทราบ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://register.kpru.ac.th/SDG/
ภาษาที่ใช้ อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-03-20
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การสร้าง ส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมภายในประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานเครือข่าย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 พฤษภาคม 2567  
csv