ขนาดตัวอักษร |    
กลุ่มชุดข้อมูล : เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
ข้อมูลดัชนีราคาค่าบริการขนส่งสินค้าทางถนน
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามขั้นตอนการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตแบ่งตามกิจกรรมการผลิต
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคชุดรายได้น้อย
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคเขตชนบท
30 มิถุนายน 2563  
api
ข้อมูลพิกัดที่ตั้งผู้ผลิตและจำหน่ายเอทานอล
24 มิถุนายน 2563  
api